• แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Lean Management for Waste Reduction)
    1,500.00 ฿
  • ข้อกำหนดการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018 Requirement)
    1,500.00 ฿
  • ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)
    1,500.00 ฿
Visitors: 1,505