Walk Rally

Walk Rally

Walk Rally เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) มุ่งลดช่องว่างระหว่างบุคคลเติมเชื้อความสนิทสนม ประสานข้อขัดแย้งเรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อร่วมสร้างเป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังให้องค์กร

ประโยชน์ของกิจกรรม Walk Rally : ต่อตนเอง
1. ทำให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ
2. เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
4. ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา และรู้จักรักษาเวลา
5. ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
6. กระตุ้นให้เกิดความพยายามและอดทน
7. ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการออกกำลังกาย
8. ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง
9. เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

ประโยชน์ของกิจกรรม Walk Rally : ต่อการทำงาน

1. ทำให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ รักษากฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพราะกฎมีความสำคัญมากเนื่องจาก Walk Rally ทำให้เห็นถึงผลเสียของ
การฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน

2. รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักแบ่งความรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันคิด
รับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งเป็นการฝึกในเรื่องของการแก้ปัญหาร่วมกัน

3. รู้จักจัดลำดับของงาน แบ่งเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อผลสำเร็จที่วางไว้

4. งานในโรงงาน Process ของทุกแผนก ก่อนที่จะเริ่มทำงาน การดู Process แบบดูแผนที่ก่อน เมื่อทำงานจะได้ไม่ผิดพลาดและละเอียดรอบคอบขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้

5. เป็นการฝึกการจัดการและการดำเนินงาน ถ้าการจัดการของ Team Leader ไม่รัดกุม จะส่งผลให้ทีมแพ้ได้ เปรียบเสมือนกิจการที่มีการจัดการไม่ดี จะส่งผลให้กิจการล้มเหลวได้

6. สามารถนำวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการ และบริหารที่ดีของทีม ที่ชนะมาบริหารงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ

7. ทำให้รู้ระดับความคิด ขีดความสามารถและรู้จุดอ่อนของสมาชิกในทีมแต่ละคน และนำมาทำการแก้ไขโดยวิธีการสอนงานเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

1. กิจกรรมกลุ่ม และเกมจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ประมาณ 65%
2. อภิปราย ระดมความคิด เสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน สรุปกิจกรรม ประมาณ 35%
3. บรรยาย ประมาณ 10%

(ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและแนวทางในการจัดของแต่ละหน่วยงาน )

 

หมายเหตุ : การจัดกิจกรรม Walk Rally หากทางองค์กรต้องการให้ทาง IQS 

1. จัดหาที่พักพร้อมอาหาร (แจ้งพิกัดสถานที่หรือโซนพื้นที่ที่ต้องการ) 

2. ติดต่อเรื่องรถสำหรับการเดินทางไป-กลับสถานที่พัก (สามารถแจ้งขอแวะจุดท่องเที่ยวระหว่างทาง) 

3. ให้ทาง IQS จัดกิจกรรมผ่อนคลายให้ตั้งแต่เดินทางออกจากโรงงาน/บริษัท จนถึงที่หมาย (กิจกรรมบนรถ)

ต้องการจัดแบบไหน IQS ยินดีให้บริการ  สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดความต้องการและขอใบเสนอราคาได้     

 

 

Visitors: 11,131