• เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Cost Reduction
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 5 Why และ PDCA
  32,000.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-11%)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา , 5 Why และ PDCA
  32,000.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-11%)
 • การแก้ไขปัญหา ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W2H
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Problem Solving by Data Analysis)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Ho-Ren-So
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย PDCA
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย OKRs
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การบริหารเวลา (Time Management)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Proactive for Success)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • ISO 45001 : 2018 Requirement
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • ISO 14001:2015 Internal Audit
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • ISO 14001 : 2015 Requirement
  16,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-11%)
 • ISO 9001 : 2015 & IATF 16949 : 2016 & ISO 14001 : 2015 Internal Audit
  18,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-10%)
 • Core Tool (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP)
  54,000.00 ฿
  60,000.00 ฿  (-10%)
 • Statistic Process Control : SPC
  18,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-10%)
 • APQP & Control Plan
  18,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-10%)
 • การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA 4th Edition
  18,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-10%)

Visitors: 2,483