• การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชั่วโมง)
  16,050.00 ฿
  17,120.00 ฿  (-6%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคปฏิบัติ)
  21,400.00 ฿
  22,470.00 ฿  (-5%)
 • ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี)
  42,800.00 ฿
  44,940.00 ฿  (-5%)
 • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Lean Management for Waste Reduction)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การติดต่อสื่อสาร ประสานงานและการทำงานเป็นทีม
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA : Job Safety Analysis)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่เป็นสุขและรักองค์กร
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • เทคนิคการลดอุบัติเหตุด้วยกิจกรรม KYT
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การทำงานเป็นทีมด้วยพลังแห่งการสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในงานบริการ
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • ระบบล็อคและติดป้ายเพื่อตัดแยกพลังงาน (Lockout Tagout : LOTO)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่
  20,330.00 ฿
  21,400.00 ฿  (-5%)
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน ประกายไฟ (hot work) เชื่อมโลหะ ตัดโลหะ หรืองานที่มีอันตรายในลักษณะเดียวกัน
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การขับรถยก (Forklift) การตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Reduction invisible cost in the work)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ (Management Skill for Manager)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • ทักษะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Skill for management in the future)
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)
 • แก้อย่างไรเมื่อเกิดปัญหาด้วย Why Why Analysis
  18,190.00 ฿
  19,260.00 ฿  (-6%)

Visitors: 6,659