หมวด การตลาด การขาย และจัดซื้อ

ด้านแผนธุรกิจ การตลาด จัดซื้อ และการให้บริการ 

MP11101 การให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind) ขอใบเสนอราคา
MP11102 การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ ขอใบเสนอราคา
MP11103 เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจแบบ win-win ขอใบเสนอราคา
MP11104 สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skill) ขอใบเสนอราคา
MP11105 การบริหารการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
MP11106 การพัฒนานักขายเชิงกลยุทธ์ ขอใบเสนอราคา
MP11107 ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ (Effective Sales Skills) ขอใบเสนอราคา
MP11108 การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) ขอใบเสนอราคา
MP11109 Presentation ในการนำเสนองานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
MP11110 การบริหารและเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ ขอใบเสนอราคา
MP11111 การจัดทำแผนธุรกิจด้วย BMC (Business Model Canvas) ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

 

Visitors: 1,505