หมวด พลังงาน

ด้านมาตรฐาน ISO 50001 : 2018 

EM10101 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน SO 50001 : 2018 (ISO 50001 : 2018 Requirements and Implementation) ขอใบเสนอราคา
EM10102 การจัดทำและควบคุมเอกสาร/บันทึก ตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2018 (ISO 50001 : 2018 Document and Controlling) ขอใบเสนอราคา
EM10103 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 50001-2018 (ISO 50001 : 2018 Internal Energy Audit)   ขอใบเสนอราคา
EM10104 ผู้ประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง ขอใบเสนอราคา
EM10105 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย Energy Chart เพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ขอใบเสนอราคา
EM10106 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด ขอใบเสนอราคา
EM10107 จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอใบเสนอราคา
EM10108 การจัดการพลังงานที่คุ้มค่าเพื่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ขอใบเสนอราคา
EM10109 ทักษะการเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่าด้านพลังงาน ขอใบเสนอราคา

ด้านการขับรถอย่างปลอดภัย และ Forklift

EM10201 การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ขอใบเสนอราคา
EM10202 การสร้างทัศนคติและการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับรถ forklift ขอใบเสนอราคา
EM10203 จิตสำนึกและความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

 

Visitors: 1,508