หมวด มาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์

ด้านระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016 

IAT8101 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 (IATF 16949:2016 Requirement and Implementation) ขอใบเสนอราคา
IAT8102 การใช้เครื่องมือหลักอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949 : 2016 Core Tools ขอใบเสนอราคา
IAT8103 การตรวจประเมิน Core Tools อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Core Tools Auditing) ขอใบเสนอราคา
IAT8104 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (APQP & Control Plan) ขอใบเสนอราคา
IAT8105 กระบวนการรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (แก้ไขครั้งที่ 4) (Production Part Approval Process (PPAP 4th edition) ขอใบเสนอราคา
IAT8106 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบจากกระบวนการ FMEA AIAG & VDA FMEA 1st Edition ขอใบเสนอราคา
IAT8107 การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA Requirement and Implementation : 1st AIAG-VDA) ขอใบเสนอราคา
IAT8108 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ PP, PPK, CP, CPK (Process Capacity Analysis 2nd Edition) ขอใบเสนอราคา
IAT8109 การควบคุมกระบวนการโดยเทคนิคทางสถิติ (Statistical Process Control : SPC) ขอใบเสนอราคา
IAT8110 การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA 4th edition) ขอใบเสนอราคา
IAT8111 การประเมินความเสี่ยงระบบ IATF16949 : 2016 (IATF 16949:2016 Risk Based Thinking) ขอใบเสนอราคา
IAT8112 การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับมาตรฐานยานยนต์ (IATF 16949 : 2016 Document & Document Control) ขอใบเสนอราคา
IAT8113 การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949 : 2016 (IATF 16949 : 2016 Internal Audit) ขอใบเสนอราคา
IAT8114 Overview process technique for VDA 6.3  ขอใบเสนอราคา
IAT8115 การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,ELV And REACH) ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

 

 

 

Visitors: 1,505