หมวด ความปลอดภัยด้านอาหาร

ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร 

FS7101 ข้อกำหนดมาตรฐาน GHPs & HACCP (GHPs & HACCP Revision 5 Requirement) ขอใบเสนอราคา
FS7102 การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs & HACCP Rev.5 ขอใบเสนอราคา
FS7103 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GHPs&HACCP (GHPs&HACCP Revision 5 Internal Audit) ขอใบเสนอราคา
FS7104 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) ขอใบเสนอราคา
FS7105 การทวนสอบ (Verification) และการทวนสอบสภาพความใช้ได้ (Validation) ตามระบบ HACCP ขอใบเสนอราคา
FS7106 ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน FSSC 22000 Version 5.1 (FSSC 22000 Version 5.1 Requirement and Internal Audit)  ขอใบเสนอราคา
FS7107 ข้อกำหนดระบบ ISO 22000 : 2018 (ISO 22000 : 2018 Requirement) ขอใบเสนอราคา
FS7108 การตรวจติดตามภายใน ISO 22000 : 2018 (ISO 22000 : 2018 Internal Audit) ขอใบเสนอราคา
FS7109 ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 22000 : 2018 (ISO 22000 : 2018 Requirement and Internal Audit) ขอใบเสนอราคา
FS7110 ข้อกำหนดการจัดทำระบบ BRC Food Safety Issue 8 (Requirements Interpretation)  ขอใบเสนอราคา
FS7111 การตรวจติดตามภายใน BRC Food Safety Issue 8 (Internal Audit) ขอใบเสนอราคา
FS7112 ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน BRC Food Safety Issue 8 (Requirements Interpretation and Internal audit techniques) ขอใบเสนอราคา
FS7113 ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน BRC Packaging Materials Issue 6 (BRC Packaging Materials Issue 6 Requirements Interpretation and Internal audit techniques) ขอใบเสนอราคา
FS7114 GMP ASEAN COSMETIC GUIDELINE ขอใบเสนอราคา
FS7115 การจัดทำระบบ GMP (FDA 420) ขอใบเสนอราคา
FS7116 การจัดทำระบบ HALAL ขอใบเสนอราคา
FS7117 Basic Food Hygiene ขอใบเสนอราคา
FS7118 ระบบการตรวจย้อนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Traceability and Product Recall) ขอใบเสนอราคา
FS7119 การประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ Food Allergen Control ขอใบเสนอราคา
FS7120 มาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร Food Allergen Management ขอใบเสนอราคา
FS7121 การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ  ขอใบเสนอราคา
FS7122 วัฒนธรรมอาหารปลอดภัยในยุค 4.0  ขอใบเสนอราคา
FS7123 การจัดทำ mock recall product ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

 

 

Visitors: 1,506