หมวด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านระบบ ISO 45001 : 2018

OH6101 การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ขอใบเสนอราคา
OH6102 ข้อกำหนดการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018 Requirement) ขอใบเสนอราคา
OH6103 การตรวจประเมินภายใน ISO 45001 : 2018 (ISO 45001:2018 Internal Health & Safety Audit) ขอใบเสนอราคา
OH6104 การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 (ISO 45001:2018 Risk Assessment) ขอใบเสนอราคา
OH6105 การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานและตัวชี้วัดความเสี่ยง   ขอใบเสนอราคา
OH6106 การจัดการเหตุการณ์เฉียด (Near Miss Management : CCCF) ขอใบเสนอราคา

ด้านความปลอดภัย 

OH6201 จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Awareness) ขอใบเสนอราคา
OH6202 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ขอใบเสนอราคา
OH6203 การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 Round (KYT 4 Round) ขอใบเสนอราคา
OH6204 เทคนิคการลดอุบัติเหตุด้วยกิจกรรม KYT ขอใบเสนอราคา
OH6205 การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Behavior Based Safety : BBS) ขอใบเสนอราคา
OH6206 เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ และการเขียนรายงานในสถานประกอบการ  ขอใบเสนอราคา
OH6207 การควบคุมและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  ขอใบเสนอราคา
OH6208 โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (Hearing Conservation Program) ขอใบเสนอราคา
OH6209 การยศาสตร์ (Ergonomics) กับความปลอดภัยในการทำงาน ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

 

Visitors: 1,506