หมวด การจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

EV5101 การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Environmental Awareness) ขอใบเสนอราคา
EV5102 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 14001:2015 (ISO 14001 Understanding & Implementation) ขอใบเสนอราคา
EV5103 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Environmental Risk Assessment)  ขอใบเสนอราคา
EV5104 การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Aspect Identification and Assessment)   ขอใบเสนอราคา
EV5105 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับ ISO 14001:2015 (ISO 14001: 2015 Legal and Regulations)  ขอใบเสนอราคา
EV5106 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Internal Audit)     ขอใบเสนอราคา
EV5107 การจัดการและการคัดแยกกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรม (Waste Managements and Segregation) ขอใบเสนอราคา
EV5108 การกำจัดของเสียในโรงงานด้วย 3Rs   ขอใบเสนอราคา
EV5109 การจัดทำเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015  ขอใบเสนอราคา
EV5110 บริบทและภาวะผู้นำ ISO 14001 : 2015 ขอใบเสนอราคา
EV5111 กฎหมายควรรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการคัดแยกระบบ (LOTO) ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

 

Visitors: 1,505