หมวด บริหารคุณภาพ

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

 

QM4101 จิตสำนึกด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน  ขอใบเสนอราคา
QM4102 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)  ขอใบเสนอราคา
QM4103 การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอใบเสนอราคา
QM4104 การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Risk Management) ขอใบเสนอราคา
QM4105 การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 ขอใบเสนอราคา
QM4106 การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน  ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Internal Audit) ขอใบเสนอราคา
QM4107 ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement & Internal Audit)  ขอใบเสนอราคา
QM4108 QMR กับการบริหารจัดการระบบฯ อย่างมืออาชีพ ขอใบเสนอราคา
QM4109 การจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015 และการทำหน้าที่ DCC อย่างมืออาชีพ ขอใบเสนอราคา
QM4110 การวิเคราะห์ CAR & PAR (Corrective Action and Preventive Action) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

Visitors: 1,506