หมวด บริหารการผลิต

ด้านเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

PD3101 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) ขอใบเสนอราคา
PD3102 การบริหารการผลิต (Production Management) ขอใบเสนอราคา
PD3103 การคำนวณหาเวลามาตรฐานในการทำงาน (Standard Time) ขอใบเสนอราคา
PD3104 Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต ขอใบเสนอราคา
PD3105 การวัดการเพิ่มผลผลิต (Productivity Measurement) ขอใบเสนอราคา
PD3106 การเพิ่มผลผลิตในตนเอง (Personal Productivity) ขอใบเสนอราคา
PD3107 กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต ขอใบเสนอราคา
PD3108 เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ขอใบเสนอราคา
PD3109 การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Reduction invisible cost in the work) ขอใบเสนอราคา
PD3110 การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) ขอใบเสนอราคา
PD3111 การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย  ขอใบเสนอราคา
PD3112 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน (Productivity Improvement & Cost Reduction Techniques) ขอใบเสนอราคา
PD3113 Cost of Quality ต้นทุนแห่งคุณภาพ ขอใบเสนอราคา
PD3114 เทคนิคการผลิตสู่การทำให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)  ขอใบเสนอราคา
PD3115 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย 3M (Muri Muda Mura) ขอใบเสนอราคา
PD3116 การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT Production) ขอใบเสนอราคา
PD3117 การจัดการความผิดปกติด้านการผลิตและระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)    ขอใบเสนอราคา
PD3118 เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย VE ขอใบเสนอราคา
PD3119 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลผลิต (IE Techniques for Productivity Improvement) ขอใบเสนอราคา
PD3120 การบริหารต้นทุน (Cost Management) ขอใบเสนอราคา
PD3121 เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย Kaizen ขอใบเสนอราคา
PD3122 เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานด้วย Kaizen Suggestions ขอใบเสนอราคา
PD3123 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วย TQM  ขอใบเสนอราคา
PD3124 การพัฒนาองค์กรด้วย Lean ขอใบเสนอราคา
PD3125 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) ขอใบเสนอราคา
PD3126 ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Lean for Operator) ขอใบเสนอราคา
PD3127 การวางแผนกลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิผลด้วยระบบลีนสำหรับผู้บริหาร (Effective Strategic Planning For Lean Manufacturing) ขอใบเสนอราคา
PD3128 การบริหารคุณภาพด้วย Six Sigma  ขอใบเสนอราคา
PD3129 การทำงานที่มีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับพนักงานใหม่ ขอใบเสนอราคา
PD3130 การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียด้วย Cost Losses Matrix ขอใบเสนอราคา
PD3131 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)  ขอใบเสนอราคา
PD3132 แนวคิดการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ขอใบเสนอราคา
PD3133 การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ) ขอใบเสนอราคา
PD3134 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (4M Change Control) ขอใบเสนอราคา

ด้านคลังสินค้า และซ่อมบำรุง

PD3201 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Effective Inventory Management) ขอใบเสนอราคา
PD3202 การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Management & Control) ขอใบเสนอราคา
PD3203 การบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (Warehouse Management) ขอใบเสนอราคา
PD3204 การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบัง ขอใบเสนอราคา
PD3205 การบริหารการจัดการกระจายสินค้าในคลังสินค้า ขอใบเสนอราคา
PD3206 การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและกำลังการผลิต (MRP&CRP) ขอใบเสนอราคา
PD3207 เทคนิคการพยากรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Production Forecasting) ขอใบเสนอราคา
PD3208 การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองที่ทุกคนมีส่วนร่วม ขอใบเสนอราคา
PD3209 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ขอใบเสนอราคา
PD3210 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ขอใบเสนอราคา
PD3211 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) ขอใบเสนอราคา
PD3212 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษา ระดับหัวหน้างาน ขอใบเสนอราคา
PD3213 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษา ระดับพนักงาน ขอใบเสนอราคา
PD3214 เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง ขอใบเสนอราคา
PD3215 การบริหารการบำรุงรักษาและการควบคุมอะไหล่ (Maintenance Management and Spare parts Control) ขอใบเสนอราคา
PD3216 TPM มุ่งสู่ Zero Breakdown  ขอใบเสนอราคา
PD3217 การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดอุตสาหกรรม  ขอใบเสนอราคา
PD3218 การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐาน (Basic Instrument Calibration) ขอใบเสนอราคา

ด้านควบคุมคุณภาพ (QC), กิจกรรมกลุ่ม QCC

PD3301 วิธีทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ (Statistical Approach for QC) ขอใบเสนอราคา
PD3302 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ขอใบเสนอราคา
PD3303 การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (Quality Control Circle – QCC Concept) ขอใบเสนอราคา
PD3304 การแก้ปัญหาทางคุณภาพด้วย QC Techniques (7 QC Tools) ขอใบเสนอราคา
PD3305 เครื่องมือ QC สมัยใหม่ 7 อย่าง (7 New QC Tools) ขอใบเสนอราคา
PD3306 การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (QC Story) ขอใบเสนอราคา
PD3307 การนำเสนอผลงานกลุ่ม QCC (QCC Presentation) ขอใบเสนอราคา
PD3308 การเป็นที่ปรึกษากลุ่มคิวซี (QCC Advisor / QCC Facilitator)   ขอใบเสนอราคา
PD3309 กิจกรรม QCC และ Kaizen เพื่อการพัฒนาองค์กร  ขอใบเสนอราคา
PD3310 กระบวนการแก้ปัญหา QC Story และ เครื่องมือ QC Tools Quality Control Circle ขอใบเสนอราคา

ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ ( Supply Chain & Logistics)

PD3401 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ขอใบเสนอราคา
PD3402 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Management) ขอใบเสนอราคา
PD3403 โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ขอใบเสนอราคา
PD3404 เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา    

Visitors: 1,506