หมวด บริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านหัวหน้างานและผู้นำองค์กร

HR2101 ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง  ขอใบเสนอราคา
HR2102 ผู้นำกับการบริหารจัดการในทศวรรษใหม่ ขอใบเสนอราคา
HR2103 สุดยอดผู้นำยุคใหม่ ขอใบเสนอราคา
HR2104 เทคนิคหัวหน้างานในทศวรรษใหม่ ขอใบเสนอราคา
HR2105 การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน ขอใบเสนอราคา
HR2106 เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ตรงใจลูกน้องและเจ้านาย ขอใบเสนอราคา
HR2107 สุดยอด...การบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ขอใบเสนอราคา
HR2108 ทักษะการบริหารงานของหัวหน้างานยุคใหม่ ขอใบเสนอราคา
HR2109 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ ขอใบเสนอราคา
HR2110 การพัฒนาภาวะผู้นำ และศักยภาพผู้บริหาร ขอใบเสนอราคา
HR2111 การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน (Skills Development for supervisor) ขอใบเสนอราคา
HR2112 การพัฒนาองค์กรโดยการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ขอใบเสนอราคา
HR2113 เทคนิคการเตรียมพร้อมเป็นหัวหน้างานใหม่ในการทำงานร่วมกัน ขอใบเสนอราคา
HR2114 ทักษะหัวหน้างาน (ภาคปฏิบัติ)  ขอใบเสนอราคา
HR2115 เทคนิคการเป็นผู้ช่วย (ผู้บริหาร) ที่มีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
HR2116 ศิลปะการบังคับบัญชา ขอใบเสนอราคา
HR2117 ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Job Instruction) ขอใบเสนอราคา
HR2118 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน ขอใบเสนอราคา
HR2119 กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน ขอใบเสนอราคา
HR2120 เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ขอใบเสนอราคา
HR2121 เทคนิคการสอนงาน แนะนำ และการสร้างระบบพี่เลี้ยง ขอใบเสนอราคา
HR2122 การมอบหมายงาน การสั่งงาน และติดตามงาน ขอใบเสนอราคา
HR2123 การสั่งงาน และการสอนงาน แบบวิทยากรภายในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) ขอใบเสนอราคา
HR2124 เทคนิคการมอบหมายงาน (Job Assignment Techniques) ขอใบเสนอราคา
HR2125 การสอนงานและการให้คำปรึกษา (Coaching and Conseling Skill) ขอใบเสนอราคา
HR2126 Coaching and Feedback (Leader)   ขอใบเสนอราคา
HR2127 Coaching and Mentoring Technique (ภาคปฏิบัติ) ขอใบเสนอราคา
HR2128 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังพล ขอใบเสนอราคา
HR2129 การจัดการข้อขัดแย้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน ขอใบเสนอราคา
HR2130 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) ขอใบเสนอราคา
HR2131 การเสริมสร้างวินัยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขอใบเสนอราคา
HR2132 จิตวิทยาและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ขอใบเสนอราคา
HR2133 จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ขอใบเสนอราคา
HR2134 จิตวิทยาบริหารกับแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน ขอใบเสนอราคา
HR2135 จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) ขอใบเสนอราคา
HR2136 จิตวิทยาการบริหารงานของผู้นำ 5 ด้าน ขอใบเสนอราคา
HR2137 Competency ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอใบเสนอราคา
HR2138 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
HR2139 ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill)  ขอใบเสนอราคา
HR2140 การสรรหาบุคลากรและการคัดเลือกบุคลากรใหม่   ขอใบเสนอราคา
HR2141 เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ ขอใบเสนอราคา
HR2142 เทคนิคการสร้างและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ขอใบเสนอราคา
HR2143 เทคนิคการสัมภาษณ์งานยุคใหม่  (Modern Interview Techniques) ขอใบเสนอราคา
HR2144 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานและลดความสูญเปล่าในการทำงาน ขอใบเสนอราคา
HR2145 การพัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน ขอใบเสนอราคา
HR2146 ยอดหัวหน้างานกับจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน   ขอใบเสนอราคา
HR2147 การพัฒนาตนเองเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ ขอใบเสนอราคา
HR2148 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอใบเสนอราคา
HR2149 กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ขอใบเสนอราคา

ด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ 

HR2201 การสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ดีต่อองค์กร ขอใบเสนอราคา
HR2202 กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ขอใบเสนอราคา
HR2203 การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ขอใบเสนอราคา
HR2204 การสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่เป็นสุขและรักองค์กร ขอใบเสนอราคา
HR2205 การพัฒนาทางอารมณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (EQ) ขอใบเสนอราคา
HR2206 การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกด้วย 5Q ขอใบเสนอราคา
HR2207 การบริหาร 6Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขอใบเสนอราคา
HR2208 การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q ขอใบเสนอราคา
HR2209 การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก ขอใบเสนอราคา
HR2210 การคิดเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ขอใบเสนอราคา
HR2211 การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดแบบบวก (Power up Your Positive Mind) ขอใบเสนอราคา
HR2212 การปรับทัศนคติในการทำงาน ขอใบเสนอราคา
HR2213 เปลี่ยนทัศนคติเพื่อพัฒนาตนเองทุกด้าน ขอใบเสนอราคา
HR2214 องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ขอใบเสนอราคา
HR2215 12 ประการของการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ขอใบเสนอราคา
HR2216 หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารความรัก ความผูกพัน ความภักดี ในองค์กร ขอใบเสนอราคา
HR2217 การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) ขอใบเสนอราคา
HR2218 Inspiration การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน ขอใบเสนอราคา
HR2219 การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ขอใบเสนอราคา
HR2220 เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
HR2221 การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ขอใบเสนอราคา
HR2222 การสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จของตัวเองและทีมงาน  ขอใบเสนอราคา
HR2223 Mindset การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ขอใบเสนอราคา
HR2224 การทำงานร่วมกันแบบ WinWin ขอใบเสนอราคา

ด้านความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

HR2301 มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเพื่อความสำเร็จในองค์กร ขอใบเสนอราคา
HR2302 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม ขอใบเสนอราคา
HR2303 การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขอใบเสนอราคา
HR2304 การสร้างสัมพันธภาพในงาน (Job Relation) ขอใบเสนอราคา
HR2305 การพัฒนาทีมเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน (Team Improvement) ขอใบเสนอราคา
HR2306 การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอใบเสนอราคา
HR2307 การสร้างทีมเพื่อการปรับปรุงงาน (Team for work improvement) ขอใบเสนอราคา
HR2308 การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally  ขอใบเสนอราคา

 

 ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา   

Visitors: 1,506