หมวด บริหารจัดการ

ด้านบริหารจัดการทั่วไป

MA1101 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)   ขอใบเสนอราคา
MA1102 การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Proactive for Success) ขอใบเสนอราคา
MA1103 เทคนิคการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Planning Management) ขอใบเสนอราคา
MA1104 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อแก้ไขเวลาที่สูญเปล่า ขอใบเสนอราคา
MA1105 การจัดลำดับความสำคัญของงาน ขอใบเสนอราคา
MA1106 การเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงการทำงาน (Job Method) ขอใบเสนอราคา
MA1107 การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ขอใบเสนอราคา
MA1108 การเสริมสร้างวินัยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขอใบเสนอราคา
MA1109 การบริหารความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง (Change & Conflict Management) ขอใบเสนอราคา
MA1110 การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน ขอใบเสนอราคา
MA1111 พัฒนาตน พัฒนางาน มุ่งสู่ความสำเร็จ (Aligning Performance for Success)  ขอใบเสนอราคา
MA1112 การจัดทำ Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
MA1113 การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย PDCA ขอใบเสนอราคา
MA1114 เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขอใบเสนอราคา
MA1115 การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ขอใบเสนอราคา
MA1116 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น (Ho-Ren-So) ขอใบเสนอราคา
MA1117 การระดมความคิดเพื่อพัฒนาหน่วยงานและองค์กร ขอใบเสนอราคา
MA1118 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (Effective Writing of Operations Procedure) ขอใบเสนอราคา
MA1119 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   ขอใบเสนอราคา

 

ด้านการประเมินผลงาน

MA1201 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ขอใบเสนอราคา
MA1202 การกำหนดดัชนีวัดสมรรถนะของบุคลากร (Key Performance Indicators – KPIs) ขอใบเสนอราคา
MA1203 การตั้ง KPI และแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (KPI Setting & Effective) ขอใบเสนอราคา
MA1204 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ขอใบเสนอราคา
MA1205 การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม ขอใบเสนอราคา
MA1206 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback (Effective Evaluation Feedback) ขอใบเสนอราคา
MA1207 กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การ OKRS ขอใบเสนอราคา
 
   
ด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
 
MA1301 การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why ขอใบเสนอราคา
MA1302 Why-Why Analysis แก้อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา   ขอใบเสนอราคา
MA1303 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5 Whys & 8Ds ขอใบเสนอราคา
MA1304 การแก้ไขปัญหาเชิงกระบวนการด้วยเทคนิค 8D, 4M และ CA  ขอใบเสนอราคา
MA1305 กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ขอใบเสนอราคา
MA1306 เทคนิคการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ขอใบเสนอราคา
MA1307 การวิเคราะห์สาเหตุและการประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลา ขอใบเสนอราคา
MA1308 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Roots Cause Analysis & Focused Improvement) ขอใบเสนอราคา
MA1309 เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน ขอใบเสนอราคา
MA1310 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา(Roots Cause Analysis) ขอใบเสนอราคา
MA1311 การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning (BCP) ขอใบเสนอราคา
MA1312 3 Gen  เทคนิคการบริหารงานหน้างานเพื่อประสิทธิภาพในการทงำาน ขอใบเสนอราคา
 
ด้านกิจกรรม 5ส 
 
MA1401 5ส เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพขององค์กร ขอใบเสนอราคา
MA1402 กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน ขอใบเสนอราคา
MA1403 กิจกรรม 5ส กับการเพิ่มผลผลิตในการทำงานเป็นทีม ขอใบเสนอราคา
MA1404 การดำเนินกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง ขอใบเสนอราคา
MA1405 เทคนิคการตรวจ 5ส ให้ได้ทั้งใจและงาน ขอใบเสนอราคา
MA1406 การจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความปลอดภัย และคุณภาพในการทำงาน ขอใบเสนอราคา
MA1407 กิจกรรม 5ส ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ขอใบเสนอราคา
MA1408 กิจกรรม 5ส และการควบคุมด้วยประสาทสัมผัส (5S and Visual Control) ขอใบเสนอราคา
MA1409 จิตสำนึกการทำกิจกรรม 5 ส สำหรับบุคลากรทั้งองค์กร ขอใบเสนอราคา
 
ด้านการสื่อสาร ประสานงาน
 
MA1501 เทคนิคการสื่อข้อความที่มีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
MA1502 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ขาย และประชาสัมพันธ์ ขอใบเสนอราคา
MA1503 การสื่อสารภายใน – ภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ (Internal - External Effective of Communication) ขอใบเสนอราคา
MA1504 การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และงานบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ขอใบเสนอราคา
MA1505 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) ขอใบเสนอราคา
MA1506 การติดต่อสื่อสาร ประสานงานและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ    ขอใบเสนอราคา
MA1507 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So   การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขอใบเสนอราคา
MA1508 การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอใบเสนอราคา
MA1509 เทคนิคการนำเสนอผลงาน (Presentation Technique)   ขอใบเสนอราคา
MA1510 การประชุมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  ขอใบเสนอราคา
MA1511 เทคนิคการดำเนินการประชุม (Meeting Technique)   ขอใบเสนอราคา
MA1512 การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ขอใบเสนอราคา
MA1513 ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ   ขอใบเสนอราคา
MA1514 สุนทรียสนทนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต  ขอใบเสนอราคา
 
ทุกหลักสูตร รองรับการอบรมทั้ง Online และ In-house ติดต่อขอใบเสนอราคา  
  
Visitors: 1,506