ให้คำปรึกษาแนะนำ

บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 

โครงการปีงบประมาณ 2565

 • กิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 20 กิจการ     
 • กิจกรรมวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสำหรับการดำเนินธุรกิจ ครั้งที่ 1 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC) ภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 4 ราย 

            

โครงการปีงบประมาณ 2564
 • กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ 2564 (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 20 ราย 

โครงการปีงบประมาณ 2563

 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ แนวทางที่ 1 แบบเฉพาะราย พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ปีงบประมาณ2563 (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 7 ราย

โครงการปีงบประมาณ 2562 

 • การให้คำแนะนำสถานประกอบการ ด้านระบบมาตรฐานเรื่อง “GMP และ HACCP”ประเภทเครื่องปรุงรสและเบเกอรี่ กิจกรรมยกระดับสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปสู่มาตรฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ปีงบประมาณ 2562 (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 4 ราย  

 

 

 • กิจกรรมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ แนวทางที่ 1 แบบมาตรฐาน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ แนวทางที่ 1 แบบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 7 ราย   

 

โครงการปีงบประมาณ 2561

 • กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้สถานประกอบการ 10 ราย    

 

 • โครงการเชื่อมโยงการค้าชายแดนสู่ Industry 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ขยายช่องทางการค้าการลงทุน  ให้กับวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายในประเทศ  กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เกิดแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 อย่างน้อย 2 แผนต่อกิจการ  โดยให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ จำนวน 50 ราย  

 • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันอาหาร) โดยการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ภาคใต้) จำนวน 1000 ราย

 

 • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมย่อยการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกการยกระดับผลิตภัณฑ์และประเมินมาตรฐาน กิจกรรมการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันอาหาร) โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการยกระดับผลิตภัณฑ์ และการแนะนำมาตรฐานสุขลักษณะการผลิตที่ดี (GMP for Rising Star OTOP) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ราย

  

 • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร (โครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันอาหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า/แบรนสินค้า/โลโก้/เรื่องราวผลิตภัณฑ์/ข้อมูลโภชนาการ/อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ จำนวน 100 ราย ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี 

 

 • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร โดย สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันอาหาร) โดยให้คำแนะนำปรึกษามาตรฐานสุขลักษณะการผลิตที่ดี (GMP for Rising Star OTOP) จำนวน 150 ราย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และกำแพงเพชร

 

 • โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบหรือการจัดการคลังสินค้าหรือการจัดการเพื่อประสิทธิภาพในร้านอาหาร กิจกรรมย่อย 1.4 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการจัดการวัตถุดิบหรือการจัดการคลังสินค้าหรือการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในร้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม) โดยให้คำปรึกษาแนะนำร้านอาหาร/ครัวโรงแรมจำนวน 9 ราย    

   

 

โครงการปีงบประมาณ 2560

 • โครงการ/กิจกรรมเงินสมทบในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund - TF)  ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับสถานประกอบการจำนวน 9 ราย     

 

 • โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารมาตรฐาน GMP2 ภูมิภาค) ปีงบประมาณ 2560 โดยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง จำนวน 498 ราย (โครงการของกรมพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถาบันอาหาร)  

 • โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทยในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันการขยายตลาด การค้า และการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (การบริการที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์) (โครงการของสถาบันอาหาร) ให้กับสถานประกอบการ 3 ราย 

 

 

Visitors: 6,659