ประวัติบริษัท

 

บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, IATF 16949 : 2016, ISO 14001, OHSAS 18001, มรท. 8001 – 2563, TQM/TQC, GMP, GHP, HACCP, Food Safety, กิจกรรม 5ส, การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ฯลฯ  ในหลายสาขาธุรกิจทั้งด้านอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ยาง, เคมีภัณฑ์, สี, ปูนซีเมนต์, โลหะ, ไม้ , อุปกรณ์สื่อสาร, อิเล็คทรอนิค, เครื่องจักรกล, สิ่งทอ, เสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม, ชิ้นส่วนยานยนต์, งานบริการต่าง ๆ เช่น บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร, รถยนต์, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล, หน่วยงานของทางราชการ, รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง
บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์จำกัด เพื่อนำประสบการณ์ ต่าง ๆ จากหลากหลายกิจการมาใช้ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมและงานบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย ไม่เพียงแต่จัดทำเพื่อขอการรับรองระบบเท่านั้น แต่ยังมีการนำประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านมาช่วยในการสร้างระบบคุณภาพ, สิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน, เพิ่มผลผลิต, ลดต้นทุน, สร้างความสามัคคี และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานของบุคลากรภายในสถานประกอบการด้วย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าในองค์กรต่างๆ มีระบบในการบริหารงานอยู่บ้างแล้ว เพียงแต่ยังต้องการให้มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ยังเป็นบริษัทฯ ที่บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจแนวทางในการตรวจเพื่อรับรองระบบของหน่วยงานที่ออกใบรับรองในระดับนานาชาติทั้งด้านมาตรฐาน ISO 9001:2015, IATF 16949 : 2016, ISO 14001, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2563) และ GMP, GHP, HACCP, Food Safety 

ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสาหกรรมในโลกปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ องค์กรต่าง ๆ มีความตระหนักดีถึงการอยู่ร่วมกันอย่างไรในสังคม, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน บางองค์กรที่ไม่สามารถบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพที่ดีได้ ก็ไม่สามารถยืนหยัดและอยู่รอดได้ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การจัดทำระบบบริหารจัดการที่ทั่วโลกยอมรับจะมีส่วนช่วยทำให้องค์กรมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยเหตุนี้ บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด จึงนำมาซึ่งการให้บริการที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

 

  • บริษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการต่อทะเบียนที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคลหมายเลข 835 ระดับ 1 สาขาอุตสาหกรรม สาขามาตรฐานคุณภาพ ด้าน ISO 9001 ด้าน GMP และด้าน HACCP เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME กับ สสว. เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai SME-GP) 
Visitors: 6,659