ให้คำปรึกษา (Consult)

 บริการของบริษัท เช่น  

 • ISO 9001 : 2015 (ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ)  
 • ISO 14001 : 2015 (ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
 • IATF 16949 : 2016 (ระบบคุณภาพด้านชิ้นส่วนยานยนต์)
 • ISO 45001 : 2018 (ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 • มรท. 8001-2563 (ระบบมาตรฐานแรงงานไทย)
 • ISO 50001 : 2018 (ระบบการจัดการพลังงาน) 
 • GMP (FDA 420) / GHPs & HACCP / HALAL และ Food Safety 
 • ISO 22000 / IFS / BRC   
 • การเขียนแผนธุรกิจ BMC (Business Model Canvas)
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยรวม (TQM/TQC)
 • Supply Chain Management & Logistics 
 • Research and Development (ผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูปทางการเกษตร ฯลฯ)
 • กิจกรรม Walk Rally
 • กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • การบริหารจัดการร้านค้าอาหาร-ภัตตาคาร-โรงแรม (ส่วนบริการและส่วนครัว)และการสอนประกอบอาหารไทยโบราณและอาหารนานาชาติ
 • ฯลฯ . . . 

 

ระยะเวลาในการจัดทำ

1. องค์กรที่ได้รับการรับรองระบบบางระบบแล้วหรือจัดทำระบบไปบ้างแล้ว ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมงานจัดทำระบบภายในองค์กร)

2. องค์กรที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองระบบใดๆ หรือไม่เคยจัดทำระบบใดๆ ใช้เวลาประมาณ 6-10 เดือน  (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมงานจัดทำระบบภายในองค์กร)

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. Initial Survey สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ เพื่อวางแผนการให้คำปรึกษาแนะนำให้ตรงจุดและครอบคลุมระยะเวลาที่กำหนด

 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน และระยะเวลา รวมถึงจำนวน Man-day (วันทำงาน/คน) ที่ทางวิทยากร /ที่ปรึกษาจะเข้าดำเนินงาน

 3. เสนอราคาให้กับสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

 4. ที่ปรึกษา/วิทยากร เข้าดำเนินงานตามแผนงานที่วางร่วมกันกับสถานประกอบการ 

 5. สถานประกอบการมีความพร้อมในการขอการรับรองจากหน่วยงานให้การรับรอง (Certified Body) 

                          

ติดต่อขอใบเสนอราคา (แจ้งรายละเอียดที่ต้องการ)   

หรือ โทรศัพท์ 02-943-0367, 097-189-6546, 082-993-9363 Line ID : iqs2544

                                           

 

Visitors: 11,700